Change History for TODOforVine7

Version Date Author Comment
14 6 years tanakanata 「あれはどこ?」のページへのリンクを追加 from 「GNOME3 関連」ページ
13 7 years tanakanata 要リビルド PKG を http://trac.vinelinux.org/wiki/VineSeed/NeedToRebuildPackage
12 7 years Takemikaduchi
11 8 years Takemikaduchi
10 9 years Takemikaduchi
9 10 years tanakanata
8 10 years tanakanata
7 10 years tanakanata
6 10 years tanakanata
5 10 years tanakanata
4 10 years tanakanata
3 10 years tanakanata
2 10 years tanakanata
1 10 years tanakanata