source: projects/emacsen-common/branches/0.4.x/doc/spec @ 7238

Revision 7238, 1.3 KB checked in by daisuke, 10 years ago (diff)

import emacsen-common

Line 
1MEMO
2
3
4el ¤Ï/usr/share/emacs/site-lisp/%{name} ¤ËÆþ¤ì¤è.
5
6installscript ¤Ï /usr/lib/emacsen-common/packages/install/%{origname}
7removescript ¤Ï /usr/lib/emacsen-common/packages/remove/%{origname}
8
9
10rpmmacros
11
12%installemacsenscript %{origname} %{SOURCE1}
13        el ¤Î compile install ¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Îinstall
14
15%installemacsenscript %{origname} %{SOURCE2}
16        install  ¤µ¤ì¤¿ elc ¤Îºï½ü
17
18 
19%emacsen-package-install %{origname}
20        install script ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹.
21
22%emacsen-package-remove %{origname}
23        remove script ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹.
24
25
26
27
28default ¤Îflavor ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
29
30        /var/lib/emacsen-common/default-flavor ¤òºî¤ë¡£
31
32
33    20.4 install »þ
34       find def/
35       
36
37
38
39
40
41
42    default-flavor = 20.4
43       exp.upgrade 20.4 -> 20.5
44               
45      20.5 install »þ
46          ¸½ºß¤Îflavor ¤ò¼è¤ê¤À¤¹¡£
47          °ì»þŪ¤ËÊѹ¹
48          emacs-install ¼Â¹Ô(flavor ¼þ¤êÈ´¤­)
49          ¤â¤É¤¹¡£
50          installed-flavor ¤ÎºÇ¸å¤ËÄɲÃ
51
52      20.4 remove »þ
53          default-flavor ¤¬¼«Ê¬¤«?
54            installed-flavor ¤ÏºÇ¸å¤¸¤ã¤Ê¤¤?
55              ¼«Ê¬ºï½ü¡¢installed-flavor ¤ÎºÇ¸å¤òdefault-flavor ¤ËÄɲÃ
56           else
57              ¼«Ê¬ºï½ü¤Ê¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¡£
58      else
59        ¼«Ê¬ºï½ü¤Ê¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤
60
61
62  new command ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
63     /usr/bin/default-emacsen package-name
64     package-name ¤«¤éflavor ¤ò¼è¤ê¤À¤¹
65     change-default-flavor.rb ¤ÇÊѹ¹
66
67         
68
69¤Ï¤¢¤Ï¤¢
70¼ÂÁõ¤·¤Æ¤ß¤ë¤«
71
72
73
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.