source: projects/emacsen-common/branches/0.4.x/doc/03-HowItWorks.tex @ 7238

Revision 7238, 3.6 KB checked in by daisuke, 10 years ago (diff)

import emacsen-common

Line 
1%#!platex emacsen-common
2%%%
3%%% emacsen-common
4%%% --- Section 3: How emacsen-common works seemlessly
5%%% MATSUBAYASHI 'Shaolin' Kohji <shaolin@vinelinux.org>
6%%% Time-stamp: <2001/12/24 15:38:52 shaolin>
7
8
9%--------8<--------8<--------8<--------8<--------8<--------8<--------
10\newpage
11
12
13 
14\section{emacsen-common ¤ÎÆ°ºî¸¶Íý}
15
16¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¤Vine Linux ¤Ë¤ª¤±¤ë
17emacsen-common µÚ¤ÓÂбþ elisp ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬
18¤É¤ÎÍͤËÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¤¤½¤Î¸¶Íý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥
19
20
21\subsection{emacsen-common ¼«ÂΤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¹½À®}
22
23emacsen-common ¼«ÂΤ¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ï¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î 2¤Ä¤Ë
24ʬ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡¥
25
26\begin{description}
27 \item[\BoldText{/usr/lib/emacsen-common/}]
28\ \\
29  emacsen-common Âбþ emacsen ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë/¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É/
30  ¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È
31  (\BoldText{emacs-\{install,remove\},\{generate,remove\}-flavors-list})
32  ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥
33\\
34  ¤Þ¤¿¡¤emacsen-common Âбþ elisp ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë/¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É/
35  ¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È
36  (\BoldText{emacs-package-\{install,remove\},
37   \{generate,remove\}-package-list}) ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥
38\\
39  Ʊ»þ¤Ë¡¤³Æ elisp ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÉí°¤¹¤ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ï
40  \BoldText{packages/\{install,remove\}/[¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾]}
41  ¤Ë³ÊǼ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡¥
42 \item[\BoldText{/var/lib/emacsen-common/}]
43\ \\
44  ¸½ºß¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë emacsen (\BoldText{installed-flavors}) ¤È
45  elisp (\BoldText{installed-elisp}) ¤¬½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
46\end{description}
47
48
49
50\subsection{emacsen-common Âбþ emacsen ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÆ°ºî}
51
52¤³¤ì¤é¤ÏÁ´¤Æ³ºÅö emacsen ¤Î \BoldText{\%post} ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤«¤é¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡¥
53
54\begin{itemize}
55 \item \BoldText{/usr/lib/emacsen-common/generate-flavors-list}
56       ¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¡¤
57\\
58       \BoldText{/var/lib/emacsen-common/installed-flavors}
59       ¤Ë³ºÅö emacsen ̾ (flavor) ¤¬½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë
60 \item \BoldText{/usr/lib/emacsen-common/emacs-install}
61       ¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¡¤¸½ºß¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë elisp
62\\
63       (\BoldText{/var/lib/emacsen-common/installed-elisp} ¤¬»²¾È¤µ¤ì¤ë)
64       ¤Î¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë
65\end{itemize}
66
67
68\subsection{emacsen-common Âбþ elisp ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÆ°ºî}
69
70¤³¤ì¤é¤âƱÍͤ˳ºÅö elisp ¤Î \BoldText{\%post} ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤«¤é¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡¥
71
72\begin{itemize}
73 \item É¬Íפʤé¤Ð´û¤Ë¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤ë
74 \item \BoldText{/usr/lib/emacsen-common/generate-package-list}
75       ¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¡¤
76\\
77       \BoldText{/var/lib/emacsen-common/installed-elisp}
78       ¤Ë³ºÅö elisp ̾¤¬½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë
79 \item \BoldText{/usr/lib/emacsen-common/emacs-package-install}
80       ¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¡¤¸½ºß¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë emacsen flavor
81       (\BoldText{/var/lib/emacsen-common/installed-flavors} ¤¬»²¾È¤µ¤ì¤ë)
82       ³Æ¡¹¤ËÂФ¹¤ë¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë
83\end{itemize}
84
85
86
87\subsection{¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ëÀè}
88
89¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëÁ°¤Î \BoldText{.el} ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³ÊǼ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï
90Àè½Ò¤ÎÄ̤ê
91\BoldText{/usr/share/emacs/site-lisp/[¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾]}
92¤Ç¤¹¤¬¡¤¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤ì¤¿ \BoldText{.elc} ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë
93Àè¤Ï emacsen-common ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥
94Vine ¤Ç¤Ï¡¤¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀè¤Ï
95\BoldText{/usr/share/[emacsen flavor ̾]}
96¤È·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥
97
98¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¤
99
100\begin{itemize}
101 \item \BoldText{/usr/share/emacs-20.7/site-lisp} $\rightarrow$
102       \BoldText{/usr/share/emacs/20.7/site-lisp}
103 \item \BoldText{/usr/share/emacs-21.1/site-lisp} $\rightarrow$
104       \BoldText{/usr/share/emacs/21.1/site-lisp}
105\end{itemize}
106
107¤È¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¤¤½¤ì¤¾¤ì¤Î emacs ¸ÇÍ­¤Î load-path ¤Ë
108³ºÅö¤¹¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë \BoldText{.elc} ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ëÍͤˤʤäƤ¤¤Þ¤¹¡¥
109\\
110
111xemacs ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¤\BoldText{/usr/share/xemacs-21.1.14} °Ê²¼¤ò
112load-path (Àµ³Î¤Ë¤Ï early-package-load-path) ¤Ë´Þ¤á¤ëÍÍ¡¤
113xemacs ¼«ÂΤò build ¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¥
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.